Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พระฯผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (5 เมษายน 2399 - 25 มกราคม 2467) พระนามเดิม พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ธิดานายศัลยวิชัย (ทองคำ ณ ราชสีมา) เป็นพระเจ้าลูกเธอองค์ที่ 25 ในรัชกาลที่ 4 ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1218 ตรงกับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2399 เมื่อสมโภชเดือนแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ เพราะในวันประสูติมีผู้นำทองคำก้อนใหญ่ ซึ่งขุดได้ที่ตำบลบางสะพานในเวลานั้นได้เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงถือว่าเป็นศุภนิมิตมงคลสำหรับพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้
Major General HRH her family. Krom Prachaksinlapakhom Sharp (5 April 2399 - 25 January 2467), the name of the Lord, the hunk of gold. Is the son of His Majesty King Mongkut's Dowager register. Mr Wichai daughter discriminatory power (gold at the People) is God's reign in the 25th episode of the fourth baby born in the palace. On Saturday the first five months of 1218 Hulsakrach Dragon evening match on 5 April 2399 on the Immaculate Conception months. King Mongkut. King called. Lord God, gold division large print. Because birth is the hunk of gold. Mined bridges in the district, which at that time had entered the World Vision presented is considered auspicious for Lord gave him this baby.

พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ มีพระอนุชา พระขนิษฐาในเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก 3 พระองค์คือ
Gold is the big brother of the Lord, the sister of the Dowager 3 He is the same.

พระองค์เจ้าชายทองแถมถวัลยวงศ์ (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2462 ต้นสกุล ทองแถม )    พระองค์เจ้าชายเจริญรุ่งราษี    พระองค์เจ้าหญิงกาญจนากร
Golden Man HRH Twanl plus a family (Later founding the Royal Mall Drive Supakit Sre. Died in 2462 BC, when the currencies plus gold).    His brother prosperity Rasi.    Memoirs woman Kanchana organization.

พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ ทรงเริ่มการศึกษาวิชาอักษรไทย และบาลี กับพระองค์เจ้ากฤษณา หม่อมเจ้าหญิงจอ และพระยาปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม) และทรงศึกษาภาษาต่างประเทศกับ นางเลียวโนเว็น และ นายแป็ตเตอสัน จนสามารถตรัส และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
HRH the hunk of gold. He began the study of letters and memoirs Thailand and Bali Bahadur. The woman's grandson. Lord Scripture and Tada (flush) and the study of foreign languages ​​with Mr. and Mrs. Leonard Bowen Nova spats short as Gatorade can speak and write English well.

ผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ พ.ศ. 2411 และเสด็จไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ พ.ศ. 2418 และประทับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับสมเด็จพระสังฆราช (สา) เมื่อลาสิกขาแล้วทรงศึกษาวิชากฎหมายจากขุนหลวงไกรศรี (หนู) แล้วเข้ารับราชการเป็นนักเรียนศาลฎีกาในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ เป็นอธิบดีศาลฎีกา
Novices who entered the temple of the Emerald Buddha was established in 2411, and went to stay at Wat Bovornnives. Entered the temple of the Emerald Buddha was established in 2418 and is at Wat Maha Simaram artificial harbors. Education and discipline the bishops (SA) on the study of law and leave the Buddhist monkhood of Khunheyong Akrsri (rat), he served as a student in the Supreme Court, HRH her family. The Role of the sovereign. The Director-General of the Supreme Court.

                             ภาพวาดสุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2418
Drawings, full moon eclipse on 6 April 2418.

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2418 ได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ขึ้นในประเทศไทย "ท่านทอง" พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะนักดาราศาสตร์อังกฤษได้ตั้งค่ายสังเกตสุริยุปราคาที่แหลมเจ้าลาย จังหวัดเพชรบุรี นักดาราศาสตร์เหล่านี้ไม่สามารถถ่ายภาพสุริยุปราคาไว้ได้ คงมีแต่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ และถูกบันทึกอยู่ในตำราดาราศาสตร์ ในนามของ Prince Tong
นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพฝ่ายใต้ (ฉายก่อนหน้าที่จะยกกองทัพไปปราบฮ่อวันหนึ่ง)
On 6 April 2418 the full moon eclipses. In Thailand, "You Lie" HRH the hunk of gold. He calculated the eclipses gave King Rama V. British astronomers have observed the eclipse camp at Cape Chaolai. Phetchaburi Province. Astronomers are not able to photograph the eclipse section. I have painted him, hand abscess of the big gold. And was recorded in astronomical texts on behalf of the Prince Tong.Major General HRH her family. HRH the hunk of gold. Krom Prachaksinlapakhom sharp. Division under captains. (Projected prior to subdue one walnut).

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมเมื่อ พ.ศ. 2424 เป็นกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการรักษาดินแดนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสครั้งวิกฤต ร.ศ. 112 ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ปราบปรามกบฏจีนฮ่อในมณฑลลาวพวนจนสงบราบคาบ
King Rama V graciously Hosptal ordered. The Department was established in 2424 as a department of tens Prachaksinlapakhom sharp. He is the force behind the King Rama V in the region of Northeast Thailand in a dispute with the French crisis of Rs 112, he was chief of the department to suppress rebellion in the province, Laos, China, Hong hawser. The halcyon

ในเวลาต่อมาทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2436 ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง ทรงสร้างความเจริญจากหมู่บ้านชนบทจนเป็นเมืองอุดรซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานี
Later on he was appointed as the governor of the north will be governors in 2436 the district headquarters at Makkhaeng Laos hawser. The prosperity of the village, which is held as Udon Thani Province.

พ.ศ. 2442 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
2442 God graciously. The Krom Prachaksinlapakhom sharp. He served as a naval commander.

ภายหลังเกิดคดีพญาระกาขึ้นในปี พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2453 ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงกระทำปัพพานิยกรรม ขับกรมหลวงประจักษ์ฯและพระโอรส-ธิดาออกจากพระราชสำนัก พระองค์เองทรงถูกห้ามมิให้เข้าเฝ้าในที่รโหฐาน ให้เฝ้าได้แต่ในท้องพระโรงหรือในที่มีผู้เฝ้าอยู่มากเท่านั้น ห้ามหม่อมเจ้าไศลทองโดยเฉพาะมิให้เข้าในเขตพระราชฐาน และห้ามหม่อมเจ้าหญิงชายอื่นๆในกรมหลวงประจักษ์ฯมิให้ขึ้นสู่พระราชมณเฑียร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2453 เป็นต้นมาจนตลอดรัชกาลก็มิได้พ้นพระราชอาญาจนในหลวงรัชกาลที่ 5 สวรรคต (รายละเอียดอ่านได้ในหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 6 จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน หน้า 369 - 374)
After a trial in Phaya Rooster Year 2452 - 2453 King Rama 5 makes broken up commercial architecture. The driver seemed Krom and his son - daughter out of his house. He himself was forbidden to approach the private place To watch, but in a hall or in the guard said. Do grandson Salai gold in particular, that they had in the County Court. And no other female MC Krom has proven not to be up to the Royal Palace. From 27 June 2453 onwards, and throughout his reign was not until after his criminal demise King Rama 5 (details in the reign of the sixth Biography, published by Matichon Publishing, page 369 -. 374).

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สิ้นพระชนม์ ณ วังตรอกสาเก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2467 จากโรคอันตะ (ไส้ใหญ่ ) พิการ สิริพระชันษาได้ 68 พรรษา ทรงเป็นต้นราชสกุล ทองใหญ่
 HRH her family. Krom Prachaksinlapakhom sharp cornered, sake died at the Palace on January 25, 2467 from severe finite (large intestine) can be disabled at the age of 68 years had the most gold tokens.


ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ ร.ศ 112 ทรงจัดวาง ระเบียบ ราชการปกครองบ้านเมืองและรับราชการ ในหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งอำนวย ประโยชน์สุขแก่ราษฎรนานับประการ อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน จึงนับ เป็นเกียรติ ประ วัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี้.
He is the founder of the city of Gold Awards on 112 R. Since the official regulations governing placement agencies and service. In various important functions, which facilitate happiness to the people in the second. His monument is the highest honor the revolutionaries of the register. As long as today.

                                   ข้อมูลอ้างอิงจาก วิกิพีเดียสารานุกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น