Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เขื่อนห้วยหลวง

 เขื่อนห้วยหลวง
 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 รูปภาพอ้างอิงจาก
 http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=317585&PN=4

เป็นเขื่อนดิน สูง 12 เมตร ยาว 4,900 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 80,000 ไร่

รูปภาพอ้างอิงจาก
http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=317585&PN=4

ความเป็นมา   
     จังหวัดอุดรธานี เดิมเรียกว่า บ้านหมากแข้ง ตั้งอยู่ริมหนองน้ำใหญ่ ชื่อ หนองนาเกลือ (ต่อมาเปลี่ยนเป็นหนองประจักษ์) เมื่อกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (ต่อมาเรียกมณฑลอุดร) ทรงย้ายกองบัญชาการทหารมาอยู่ที่บ้านหมากแข้ง ก็ได้รวมเมืองเล็กเมืองน้อยแถวนั้นหลายเมืองกับบ้านหมากแข้งเข้าด้วยกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า เมืองดุดรธานี 
       
        เนื่องจากทรงเห็นว่า ชัยภูมิดีและมีแหล่งน้ำหลายแห่ง แต่ต่อมา พลเมืองเพิ่มขึ้นและประสบภาวะแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานีจึงได้ขอให้กระทรวงเกษตราธิการปิดทำนบในลำห้วยหลวงและขุดคลองชักน้ำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงนารอบ ๆ ตัวเมือง 

       กรมชลประทานได้จัดทำโครงการชลประทานลุ่มน้ำห้วยหลวงขึ้นโดยก่อสร้างเขื่อน และระบบส่งน้ำ สามารถส่งน้ำได้เมื่อปี พ.ศ.2495 

      ต่อมาภายหลัง ความต้องการในเรื่องการใช้น้ำทำการเพาะปลูกและอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงได้วางแผนปรับปรุงแก้ไขการส่งน้ำโครงการห้วยหลวงเดิม โดยสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเหนือที่ตั้งเขื่อนเดิมขึ้นไป 7 กิโลเมตร เพื่อเก็บกักน้ำในอ่างไว้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น