Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ภูฝอยลม"


ภูฝอยลม เป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี Phu Foi Lom is a high mountain peaks with forest fertility. In the National Forest forest Phan Don - Pa Co Nong Saeng Udon Thani.สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีความชุ่มชื้นสูงมาก 
Height of about 600 meters above sea level with cold almost all year round. And high moisture.
และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต ทำให้เกิด Lichen (รา สาหร่าย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Frutiose เรียกว่า ฝอยลม (Usnea abissinica Mot.)มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า ภูฝอยลม With the abundance of forest in the past, causing Lichen (fungi, algae) species which live in groups called capillaries Frutiose Wind (Usnea abissinica Mot.) Is a fuzzy line greenish gray. Inhabited islands scattered along the branches of trees thrive in full mount. It has been dubbed the Phu Foi Lom.ต่อมาได้มีราษฎรเข้ามาจับจองบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน จึงทำให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรม ทำให้จำนวนฝอยลมลดน้อยลง จนแทบจะสูญพันธุ์ และในระหว่างปี 2528-2532 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น (นายสายสิทธิ์ พรแก้ว และ นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์) ได้เคลื่อนย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ป่าโดยจัดให้อยู่ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศLater there came the people occupying the area to establish a village overrun several villages. The forest began to decline. Wind diminishing the number of capillaries. Almost extinct. During the year 2528-2532 the County Governor at that time (the late Mr. and Mrs. George richer with glass thread) has moved out of the forest by the people they put in a new area. Which does not affect the ecosystem.
ปี 2533 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี โดย นายมานิตย์ เอี่ยมสรรพางค์ ป่าไม้เขตอุดรธานี และ นายสนั่น ศิริวัฒนกาญจน์ ผู้ช่วยป่าไม้เขตอุดรธานี ในขณะนั้น ได้ริเริ่มโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร ทำการฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ชื่อย่อว่า ย.พ.พ. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติYear 2533 Office of the New Forest by Mr. Manit Iam whole body. Forest County and Mr. Beller Siriwat Kan. Assistant Forest County has initiated the Youth Enterprise Defender. Training young people about conservation of natural resources. Using that name I.p.p. to cultivate attitudes. The younger generation have turned their attention to the importance of conserving natural resources.
ต่อมา ปี 2535 กรมป่าไม้ ได้อนุมัติให้จัดตั้ง สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี 
Later in 2535 the Forest Service approved the establishment. Park and forest trees to honor the 60th birthday of Her Majesty Queen Sirikit. Queen. The occasion of his 60 th Birthday Anniversary Birthday Anniversary and to develop a collection of wild plants of the Northeast. It is a place for nature study and recreation of Udon Thani.
ปี 2545 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี โดย นายสมชาติ ธรรมพิทักษ์ ป่าไม้เขตอุดรธานี เสนอของบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4 (นายธีระยุทธ วานิชชัง) จึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้บริการ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ เป็น โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Phu Foilom Ecotourism Project เพื่อความสะดวกในการจดจำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
The year 2545 by the National Forest County Forest County fair defender. Proposed budget request for urgent policy to stimulate the economy and increase the tourism potential. Without the support of MPs Udonthani Area 4 (battle Mr.Teera varnish despise) has approved the construction of the infrastructure budget. The landscape in the area. And renamed the new project as eco-tourism project, Phu Foi Lom. The English name is Phu Foilom Ecotourism Project, to facilitate recognition. And is known for its people.
และในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ) ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ภูฝอยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้จัดหางบประมาณสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม สร้างถนนลาดยาง และจัดทำโครงการอุทยานล้านปีภูฝอยลม โดยมีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ รูปปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ จระเข้และเต่าโบราณ จัดทำหุ่นจำลองแสดงวิวัฒนาการจากลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำนาฬิกาแดด โดยมีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ โปรดช่วยกันรักษาภูฝอยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ และที่ศึกษาหาความรู้ของพวกเราตลอดไป เปรียบเสมือนหนึ่งว่า "ภูฝอยลม คือ ป่าของเรา "And in the same year the Governor Thani (Mr. Ratana blessing in it) has a policy to develop the area as a tourism destination, Phu Foi Lom in the region. Provided the funds to build more water. A paved road. Million years and prepare the park Phu Foi Lom. The museum building. Dinosaur statues of various ancient crocodiles and turtles. A model showing evolution from monkeys into humans. A sundial. The walking and the landscape in the surrounding area. Please help to keep Phu Foi Lom to tourism. A natural classroom. And the knowledge of our forever. Likened to a "Phu Foi Lom is our forest."
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4291 0902, 0 4225 0207 การเดินทาง หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอำเภอโนนสะอาดมาแล้วจะพบทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวก ใช้เส้นทางอุดรธานี-เลย เลี้ยวเข้าแยกบ้านเหล่ากิโลเมตรที่ 9กิจกรรมที่น่าสนใจ ภูฝอยลมโลมีงานเทศกาลดอกทิวลิปบานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคม (ก่อนเดินทางควรตรวจสอบช้อมูลก่อน)
Call for details. 0 4291 0902, 0 4225 0207. If traveling along the travel route Kaen - Udon Thani Click on it and you will find Onnsaaad turn left at Ban Phu Foi Lom Geng goes. Can drive up to the mountain streams. Take Udon Thani - Loei. Turn these houses into separate nine yards.All things to do. Phu wind shield has tulips blossom festival held annually in late December. (Pre-trip check should be available earlier). 

ที่มาของบทความภาษาไทย บันทึกของภูฝอยลม ที่มาของรูปภาพ แฟนเพจภูฝอยลม และ แฟนเพจอุดรธานีในโลกวันนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น