Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง (พระเจ้าใหญ่)พระพุทธบารมีโลกาธิบดีดำรง (พระเจ้าใหญ่) เป็นพระพุทธรูปคันธารราษฎร์หรือพระพุทธรูปปางขอฝนหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 12 เมตร องค์พระและฐานมีความสูงรวม 30 เมตร 

ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ

พระพุทธบารมีโลกาธิดีดำรงสร้างขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539 โดยนายประจวบ ไชยสาส์น พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดอุดรธานี และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันสร้างเพื่อถวายในพระพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศล 


ซึ่งโครงการสร้างพระพุทธรูปได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้บรรจุโครงการร่วม เฉลิมพระเกียรติ และให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำหรับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10 ล้านบาท

การก่อสร้างพระพุทธรูปคันธารราษฎร์ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537 โดยมีพระราชวิทยาคมเถระ (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) วัดบ้านไร่ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปว่า ” พระพุทธบารมี โลการธิบดีดำรง ” 


ซึ่งมีความหมายว่าพระบารมีของพระพุทธองค์ดำรงอยู่ เป็นใหญ่ในโลก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธบารมี โลการธิบดีดำรง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2542

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น