Welcome to Udonthani in the world today*..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบ *อุดรธานี ในโลกวันนี้*

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)

วัดนาหลวง  (อภิญญาเทสิตธรรม)  


ตั้งอยู่บนยอดเขาภู่ย่าอู่ใกล้หมู่บ้านนาหลวง  อยู่ในเขตตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๔๖ กิโลเมตร  

ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งวัดมีว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร)  เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษฏ์  มีความเข้าใจและซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่ง  อยู่มาวันหนึ่งได้ทำความเพียรอย่างยอดยิ่ง  ได้เข้าสมาบัติอยู่จนล่วงเข้าปัจฉิมยาม  (เวลาโดยประมาณ ๐๓.๐๐ น.)Wat Na Luang (religious edicts Apinya Tech) is located on a hilltop near the village garage Ya Na Luang Phu. Located in Tambon Ban the beetle PHU Thani Province.  PHU home from the District to the west, about 46 kilometers north of the temple, there came about that when the year 2529.Royal Sittaharis. (The gold Pastor Subhash Caves) is a good practice to perform like a priest. Has a superb practice. Understanding and appreciation.In preaching the teachings of Buddha, the Buddha. One day, a balance has to be attained. Not discovering until the end.Please latter period (At approximately 3:00 pm). เมื่อออกจากสมาบัติได้นิมิตเห็นหมู่เทพธิดา ๔ ตน  แต่งกายสวยงามสะอาดเรียบร้อยด้วยเสื้อสีขาว  ผ้าถุงสีน้ำเงิน  มือถือดอกฮวงสุ่ม  (ดอกไม้ป่าเรียกชื่อและออกเสียงตามภาษาและสำเนียงท้องถิ่นอีสาน)  ในมโนทวาร  หลวงพ่อได้ทำความรู้สึกแผ่เมตตาสาราณียธาตุกว้างไกลโดยไม่มีประมาณ  หลังจากนั้นความรู้สึกกระแสจิตสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับเหล่าเทพธิดาได้  และรับรู้ว่าเทพธิดาเหล่านั้นต้องการให้ท่านเดินทางไปบำเพ็ญเพียรสร้างพลังธรรมโปรดสรรพสัตว์ที่ภูย่าอู่  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  มีสัญลักษณ์สำคัญคือต้นไทรคู่  พระราชสิทธาจารย์ ตกลงใจว่าจะปฏิบัติตามคำขอร้องนั้นOnce out of discovering that their vision among the four goddess dress with beautiful clean white shirts. Blue sarong. Mobile Hwang random flowers(Wildflowers called and pronounced the dialectic game) mano anal father in the sense pitiful Saranii element width.Far by about After that telepathic communication can not understand these goddesses. And get to know them like goddesses.Allows you to create powerful fairly widely honored favorite animals Phu Ya garage. Situated east. The banyan tree is an important symbol pairs.Royal Sittaharis. Decided to comply with the request.ก่อนจากไปเทพธิดาตนหนึ่งได้กล่าวกับท่านว่า  “จากนี้ไปอย่าไปเข้าถ้ำอีก”  พูดจบแล้วได้เอาดอกฮวงสุ่มปิดปากถ้ำไว้  ฝ่ายเทพธิดาที่เป็นหัวหน้าได้กล่าวกับท่าน  ด้วยถ้อยคำที่ไพเราะว่า  “จงไปโปรดสัตว์เถิด”Prior to their goddess has spoken to him. "From now on, do not cave to another," I have finished flowering, Hwang took a random cave mouth. The goddess is.The chief has said to you. With a melodic phrase that "Go ye Oprdsatws".
ต่อมาจึงปรารถนาที่จะเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้ซาบซึ้งในธรรมรสนั้น  ทั้งยังปรารถนาที่จะยังสันติธรรมให้เกิดมีแก่สังคมโลก  จึงออกแสวงหาที่สัปปายะ ในที่สุดได้ค้นพบภูย่าอู่  ต้นไทรคู่ตามนิมิต  ตรงจุดที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า “ถ้ำเกิ้ง”  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า
น้ำโสม-นายูง  บ้านนาหลวง  ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์  เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการที่จะบำเพ็ญบารมีธรรมปฏิบัติธรรม  ให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป  ทั้งยังเป็นสถานที่ที่เห็นเป็นชัยภูมิเหมาะที่จะก่อตั้งเป็นวัดถาวรต่อไปในอนาคต  จึงตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งวัดแต่นั้นมา
 
Later, the desire to spread the Buddhist Dharma to appreciate the taste. They also desire to have peace with social justice to the world, so out Seeking Sappaya. Finally, grandmother Hu discover Phu. Ficus double vision. Where local residents called "cave Koeng" in the National Forest forest
Som - Na Na Yung Ban Luang district, the beetle PHU Thani Province. Considering geography. That is appropriate.To perform acts unfair practice. In fairness to grow more and more is also seen as a strategically ideal location to establish a permanent measure to continue.Thus deciding the future of this place is the temple then.
 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๒๙  โดยการนำของท่านเจ้าคุณ  (หลวงพ่อทองใบ ปภสฺสโร)  พร้อมด้วยพระภิกษุอีก ๕ รูป  สามเณร๒ รูป  ได้เลือกปักกลด  ใต้ร่มไทรคู่บนภูย่าอู่  มีศรัทธาสาธุชนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง  พร้อมทั้งโยมอุปัฏฐากได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกุฏิชั่วคราวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกตามอัตภาพ    ท่านเจ้าคุณ พระราชสิทธาจารย์  เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย  มีจริยวัตรงดงามสม่ำเสมอเหมาะสมแก่สมณะสารูป  มีความแน่วแน่มุ่งมั่น   เสียสละเผยแผ่เมตตาธรรมต่อมหาชนไม่มีประมาณ  ทำให้มีศิษยานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวาง  บุคคลเหล่านั้น  ได้ร่วมใจกันบริจาคทุน ทรัพย์จัดสร้างเสนาสนะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นภายในวัดขึ้น

Later, on January 9, 2529 by the leadership of the Sir. (My favorite gold Security Caves), along with five other monks and a novice.Figure 2 is a pin reduction. Sai Phu double garage under a grandmother. Devout lay people in the neighborhood. Guillaume and laymen have joined efforts to create cubicle.Temporarily to facilitate conventionally royal Sittaharis you Sir. A monk's strict discipline. Hriiwantr a magnificent Always appropriate for a Buddhist monk. A firm commitment. Compassionate sacrifice revealed no fair public about Make Siษyanusiษis veneration.Faith more widely. Those individuals. Donated to the Confederate capital. Wealth creation Esnrsna consumables necessary measure 
แต่สถานภาพยังคงเป็นสำนักปฏิบัติธรรม  แม้กระนั้นในแต่ละปี  มีพระภิกษุเข้าอยู่จำพรรษากว่าร้อยรูป  ซึ่งล้วนมีความเคร่งครัดพากเพียรทั้งด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  ได้ตั้งชื่อสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่า  วัดอภิญญาเทสิตธรรม  และเนื่องจากตั้งอยู่บนภูย่าอู่  คนทั่วไปจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วัดภูย่าอู่  ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ มีชื่อว่า  “วัดนาหลวง”
But the status is still the agency practice. However, each year. There are over a hundred monks into the temple. Which are both rigorous and unremitting.If the value of meditation and meditation. Named agency practice in this matter. Apinya Tech Composite measure fair. Since the garage is located on Phu Ya people are.Referred to as Wat Phu Shipyards grandmother whose name is also a favorite until now.On 16 June 2543 the Ministry of Education has appointed a measure called the "Wat Na Luang".

ข้อมูลอ้างอิงจากเวบไซค์ วัดนาหลวง ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watnaluang.org/index.php/en/

3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  3. มีพวกครูเทคนิคในตัวจังหวัดอุดรธานีอ้างไปปฏิบัติธรรมแก้กิจกรรมที่วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) เก็บเงินเด็กนักเรียน ๕ วันคนละ ๕๘๐ บาท ๗ วันคนละ ๗๔๐ บาท ผู้ปกครองเดือดร้อนไปตามกัน กลัวเด็กรู้สึกว่าถูกบังคับพาลเกลียดการเข้าวัด เป็นห่วงชื่อเสียงวัดครับ

    ตอบลบ